Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ISBN

Planowaną publikację należy zgłosić do planu wydawniczego ASP w Warszawie. W tym celu należy wypełnić załączony fomularz i złożyć go do akceptacji prorektorowi ds. naukowych dr. hab. Jackowi Martusewiczowi, prof. Uczelni.

Przy planowaniu nakładu proszę pamiętać, że publikacje posiadające ISBN są wysyłane do bibliotek zgodnie z Ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Ponadto Biblioteka ASP prowadzi wymianę biblioteczną z instytucjami zajmującymi się sztuką i bibliotekami uczelni artystycznych w Polsce i za granicą. Nasze pozycje wysyłane są również do Muzeum Polskiego w Ameryce, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytutów kultury p[olskiej za granicą (za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych), a także do liceów i szkół plastycznych w kraju.
egzemplarz obowiązkowy 24 egz. + 1 egz. redakcyjny (archiwum)
Muzeum Polskie w Ameryce i Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2 egz.

Biblioteka Głowna ASP 2 egz.
wymiana biblioteczna 25 egz.
licea i szkoły plastyczne 44 egz.
wydziały ASP w Warszawie 10 egz.
Instytuty kultury polskiej za granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wyłącznie publikacje tłumaczone równolegle lub w językach obcych) 24 egz.