Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Izabela Maciusowicz Katalog niepewności / Catalogue of Uncertainty

Publikacja zawiera fotografie, których autorką jest Izabela Maciusowicz. Towarzyszą im teksty napisane przez Wojciecha Prażmowskiego i Mateusza Salwę.
Nie sposób nie odnieść się do ważnych zjawisk, których jesteśmy uczestnikami, zwłaszcza jeśli mają one globalny i powszechny zasięg. Jednym z nich są zmiany w środowisku naturalnym, budzące nasz niepokój i niepewność. Autorka fotografii zadaje pytanie o naszą wrażliwość wobec natury. Czyni to, ukazując jej zwykłe i znajome widoki, przypominając to, co kiedyś odkrywaliśmy i poznawaliśmy z czułością i zachwytem. Zachęca do doświadczania i odczuwania przyrody. Stawia także pytanie o to, czy fotografia jako medium może mieć inne funkcje niż tylko przedstawieniowe. Czy może wzbudzać obawy, że takiej natury kiedyś już nie zobaczymy?

The publication contains photos authored by Izabela Maciusowicz. They are accompanied by texts written by Wojciech Prażmowski and Mateusz Salwa.
It is impossible not to refer to the important phenomena in which we are participants, especially if they have a global and universal reach. One of them is changes in the natural environment, which make us anxious and uncertain. The artist poses a question about our sensitivity to nature. She does so by showing its ordinary and familiar sights, reminding us what we once discovered and learnt with tenderness and delight. She encourages us to experience and feel nature. She also raises the question whether photography as a medium can have other functions than merely representational. Can it raise concerns that we will never see this nature again?