Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Magdalena/Meg Janus Organizm intermedialny / Synergia sztuki | Intermedia Organism / Art Synergy

Cykl powiązanych ze sobą realizacji artystycznych pod tytułem: Organizm Intermedialny / SYNERGIA SZTUKI, przyniósł efekt w postaci wytyczenia kierunku mojej aktywności zawodowej. Odkryciem była zmiana perspektywy patrzenia na to, co dzieje się tu i teraz oraz jak można wykorzystać codzienne dzianie się, do kreatywnych realizacji w czasie rzeczywistym.
Sam Organizm Intermedialny i jego wdrożenie pozwoliło mi stwierdzić, że wpływa on na podniesienie jakości prac twórczych. Działanie artystyczne staje się bardzo wnikliwe a jednocześnie elastyczne, czerpie z naturalnych odruchów i sprawia możliwość wykorzystywania ze zrozumieniem wielu mediów w tym samym czasie. Jednocześnie jest wymagający, potrzebuje dużej szczerości podczas stosowania i głębokiego bycia w procesie. W przyszłości planuję zająć się jego adaptowaniem dla potrzeb różnych użytkowników, usprawnianiem i testowaniem w innych środowiskach artystycznych i podczas własnej pracy twórczej.
Organizmem może stać się grupa osób ze sobą współpracujących, ale także uczestnicy wchodzący w interakcję. Jego częścią może być układ metod, mediów, narzędzi czy obiektów, którymi się posługujemy.

The cycle of interconnected artistic realizations entitled: Intermedia Organism / ART SYNERGY has borne fruits. It allowed me to find my professional path. It was a discovery to change the perspective of looking at what is happening here and now and how one can employ the daily events for creative realizations in real time.
The implementation of Intermedia Organism has positively influenced the quality of conducted artistic work as it becomes very inquisitive, but at the same time flexible. It draws from natural reactions and opens up the possibility of using many different media at the same time with the same level of understanding. At the same time, it is demanding and requires considerable honesty in its application, as well as a great degree of existence in the process. In the future I plan to adopt it for different types of users, improve upon it, test it in new artistic environments and own creative work.
A group of cooperating people can become an Organism but also individual participants entering into interaction can become one. Its part may be a set of methods, media, tools or objects that we use.