Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Przybysz / The Newcomer

Publikacja ukazuje wieloetapowy proces pracy nad projektem „Przybysz”,
prowadzący do powstania interaktywnej aplikacji 3D.
Zespołowe działania twórcze odbywały się w Pracowni 3D i Zdarzeń
Wirtualnych I pod kierunkiem dr. hab. Piotra Kopika.
Uczestnicy, a zarazem współautorzy aplikacji, najpierw improwizowali ruchowo
w przestrzeni pracowni, potem pracowali z jej wirtualnym powtórzeniem.
Przygotowali reprezentujące ich awatary i ich sposób poruszania się.
Momentem ogniskującym uwagę awatarów jest pojawianie się obcego –
widza, który wchodzi do wirtualnej sali. Każda z postaci inaczej reaguje
na przybysza.
Pierwszą publiczną odsłoną projektu było wydarzenie na Facebooku
„Przybysz – WeTransfer” w maju 2020. W ramach wydarzenia udostępniony
został tymczasowy link do pobrania aplikacji.

The publication presents a multi-staged process of the collaborative work
on the project titled “The Newcomer,” the final result of which has been
a 3D interactive application.
The group creative activities took place within the framework
of the 3D and Virtual Occurrences Studio supervised by Dr. hab. Piotr Kopik.
The participants and at the same time co-authors of the application first improvised
in the studio’s space and then worked with its virtual repetition. They created avatars
to represent themselves and mirror their own manner of movements.
The moment that focuses the attention of the avatars is the arrival of the stranger –
the spectator, who enters the virtual room. Each of the characters reacts differently
to the newcomer.
The first public presentation of this project was a Facebook event
“The Newcomer – WeTransfer,” which took place in May 2020.
The event included making available a temporary link for downloading
the application.