Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

URBAN ART – i co dalej? Zagadnienia ochrony sztuki współczesnej

Sztuka w przestrzeni publicznej wyraża bogactwo życia i wartości bliskie człowiekowi, będąc wieloaspektową spuścizną człowieka, która powinna być zachowana. Podstawą tej książki są wyniki aktywności naukowo-badawczej jej warszawskich autorów biorących udział w międzynarodowym programie Konserwacja Sztuki w Przestrzeni Publicznej (CAPuS UE). W wyniku kilku lat dyskusji, organizowania wykładów i warsztatów, wymiany doświadczeń oraz analizowania wyników badań laboratoryjnych powstał interesujący materiał przedstawiony w tym opracowaniu. To spektrum refleksji teoretycznych o holizmie w kompleksowej ochronie dziedzictwa sztuki materialnego i niematerialnego, prawa, modeli projektowania konserwatorskiego, słownik terminów, studiów przypadku i praktyk w ochronie dziedzictwa, a także słownik terminów.

Sztuka w przestrzeni publicznej jest bardzo różnorodna zarówno tematycznie, jak i technologicznie. Eksperymentowanie artystów z różnymi technikami, bez zachowania rygorów warsztatowych ich stosowania i przygotowania podłoży, przyczynia się do szybkiego niszczenia ich dzieł. Poszczególne rozdziały przedstawiają różne zagadnienia teoretyczne i praktyczne zachowania najnowszej spuścizny sztuk wizualnych w przestrzeni miejskiej, a obiektami do prowadzenia tych badań były głównie murale z terenu Warszawy. W książce nawiązujemy do szerokich ram ochrony i zachowania dziedzictwa kultury w sposób holistyczny, traktując „preservation as an umbrella for conservation”.

Obserwujemy na co dzień bardzo szybkie tempo zmian środowisk miejskich, ochronę street artu oraz powiązanie tego wzrostu z ciągłym wprowadzaniem nowych rozwiązań ekostrukturalnych, społeczno-ekonomicznych. Wszystkie te czynniki budują w przestrzeni publicznej unikatową tożsamość historyczną. Jutro dziedzictwa sztuk wizualnych powstaje już dzisiaj!